IIMS CREATIONS

ACHS Creations

Sujata Thapa ft. Prithivi C. Nakarmi

( Prayas Jari Cha)

Kengal Mehar Shrestha

( Kaha Kaha)

Rishal Maharjan ft. Prithivi Chandra Nakarmi

( Aabhas)

Gopi Shrestha ( Pariwartan Band )

( Samjhana Ko Bakas)

Luckey Sherpa

( Lately)

Kutumba and Mukti & Revival

( Fusion Performance | Dalli Resham)

Our Accreditation & Partner